KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Kişisel Verilerin Korunması Politikası
ocmoDigital olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
1.    Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ocmoDigital olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 
1.    Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, ocmoDigital ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 
1.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
1.    Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
2.    6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
3.    Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
4.    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
5.    Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
 
1.    Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, ocmoDigital ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta ocmoDigital altyapısını kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
 
1.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
•    ocmoDigital internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
•    Konferanslar ve eğitim, danışmanlık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
•    ocmoDigital ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
•    Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya, ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
 
1.    6- KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
 
1.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, Hızlandırıcılar ve ekosistemde yer alan büyük kuruluşlar,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
ocmoDigital ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,
ocmoDigital da onaylı hesap olmanız halinde telefon numaranız ve eposta adresleriniz, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.
 
1.    Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
ocmoDigital kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
1.    Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca ocmoDigital’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ocmoDigital 'in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
 
1.    6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
•    Kişisel Veri Sahibi, ocmoDigital’ e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
1.    İletişim ve Başvuru Yöntemi
ocmoDigital web sayfamızda verilen tüm servisler ve hizmetler ocmoDigital firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. ocmoDigital KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.
ocmoDigital tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:ocmoDigital

ocmoDigital, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ocmoDigital /, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.
Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan ocmoDigital / ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce ocmoDigital ye başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.


[24:00, 1/12/2021] Ömer Çap: Gizlilik Politikası

ocmoDigital kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep etmektedir.ocmoDigital’da toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için ocmoDigital bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede ya da mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler ocmoDigital tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır. ocmoDigital, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alışverişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişler sisteme girildikten sonra iptal/iade talebiniz kabul edilmeyecektir. Eğer sipariş tamamlanmazsa / kısmen tamamlanırsa sistem otomatik olarak geri ödeme yapacaktır. Yapılan ödeme iade edilemeyeceğinden ocmoDigital ve Site’de yer alan hizmetler için kullanılabilir. Aylık oto beğeniler beş gönderi ile sınırlıdır. Fenomen Paketlerindeki aylık beş adetler sınırlıdır. Oto beğeni aktif olma süresi maksimum oniki saattir. İnstagram Twitter vb. sosyal medya uygulamalarında. Güncelleme, yenilenme, kapanma gibi durumlarda süreç 24/48/160/240 Saate kadar uzayabilir. ocmoDigital ve Site beğeni, takipçi, izlenme ve sair hizmetlerin kalıcı olacağını garanti ve beyan etmediği gibi, düşüş yaşanması halinde servis sağlayıcısı telafi yapmadığı sürece iade yapılamayacağı için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düşmeme garantisi sadece Twich  takipçi paketlerinde geçerlidir. Ayrıca Youtube instagram ve twitter gibi platformlar bazen veya sürekli sert taramalar yaparak satın aldığını kullanıcıların bir kısmını veya tamamını sillebilmektedir ve böyle bir durumda ocmoDigital mesuuliyet ve telafi kabul etmez. Takipçi, beğeni izleme v.b hizmetler tüm sosyal medya platformları için bir hile olarak kabul edildiğinden genel tarama veya o hesabı inceleme listesinde tutarak sürekli kontrol ile organik olmayan kazanımların bir kısmını veya tamamını silebilmektedir aynı veya farklı paketi tekrar satın almak çözüm olmayacağı gibi tamamı veya bir kısmı tekrar silinebilir. böyle bir durumda ocmoDigital telafi kabul etmez. Düşmeme garantisi yalnızca Twich 100 takipçi paketi için geçerlidir düşüş olsa dahi sınırsız süreli telafisi sağlanacaktır. Hediye takipçiler sağlayıcının o anki yoğunluğuna göre gönderimi sağlanır ve inisiyatif dahilindedir gönderimi. 5000 Takipçi + 1000 Beğeni kampanyasındaki beğeni son gönderiye girilecektir sipariş tamamlandığında profilde gönderi  yoksa beğeni hakkından vazgeçilmiş olacaktır sonradan manuel olarak giriş yapılmamaktadır. Gönderim sağlanan hesaplar türk lokasyondur fakat kullanıcı isimleri değişiklik gösterebilir. Sipariş sırasında hesap gizliliği, kullanıcı adı değişikliği vb. durumlarda servis sağlayıcısı iade etmediği sürece ocmoDigital tarafından herhangi bir iade söz konusu değildir. Ayrıca yükleme aşamasında hesap gizlide olduğu takdirde yükleme boşa gidecektir ve bunun telafisi yapılmayacaktır bu sorumluluk tamamen müşteriye aittir. Bugüne özel kampanya paketlerinde hediye olan etkileşim veya beğeniler son gönderi için otomatik olarak işleme alınacaktır satın alındığı anda profilde gönderi yoksa daha sonradan gönderim sağlanmayacaktır. İşlemde Olan Siparişiniz Sonuçlanmadan Aynı Kullanıcı adına veya aynı linke Sipariş Girmeyiniz, Aksi Takdirde yüklememler üst üste olacağı için sayaç ilkini baz aldığından yüklemem tamamlanmış olur bakiyeniz Yanar. Sitedeki tüm hizmetleri Reklam hizmeti adı altında satın aldığınızı göz önünde bulundurup bu bilinçle satın aldığınızı unutmayınız. İddaa, bahis, pornografik içerikli vb. hesaplara gönderim sağlanmayacağı gibi sisteme otomatik sipariş girildiğinden ve tedarikçimizle anlaşmamızdan dolayı bakiye yanacaktır iade mümkün olmayacaktır.  İade durumunda Gönderim hiç yapılmamışsa paket tutarı iade edilecektir. Komisyon iadesi yapılmayacaktır.

İş bu sözleşme bununla birlikte  yukarıdaki madde ve açıklamaları olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında ocmoDigital 'a  gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ocmoDigital gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.